Radimova 33/2, 169 00 Praha 6, tel.: 728 976 795, email: ludmilaosf@volny.cz

IČ: 70854700,  účet IFS: 2100493964/2010

Statuta Institutu františkánských studií

   

1.  "Konference vyšších představených mužských řeholí i ženských řeholí, které mají za úkol podporovat účinnější spolupráci pro dobro církve, nebo skupina představených či vyšších představených, kteří si přejí mezi sebou spolupracovat v oblasti formace, mohou za tímto účelem organizovat služby nebo založit meziinstitutární centra. Pro zřízení sídla takového meziinstitutárního centra formace je třeba písemného souhlasu místního ordináře." [1]

2.  Na přání vyšších představených společenství zasvěceného života františkánského zaměření vyzvala Konference vyšších představených ženských řeholí v ČR několik odborníků v oboru františkánské spirituality, aby zvážili možnost františkánské formace v meziinstitutárním centru. Zápis z jejich prvního setkání dne 15. 11. 1999 je platným ustanovením prvních členů předsednictva.

3.  Institut františkánských studií se sídlem Radimova 33/2, 169 00 Praha 6, je františkánským meziinstitutárním formačním centrem. Posláním Institutu františkánských studií je prohlubovat poznání františkánské spirituality prostřednictvím společného formačního studia a vzájemného poznávání pod vedením vyučujících bratří a sester s dostatečnou odborností v tomto oboru.

4.  Institut má svoje předsednictvo, které je tvořeno předsedou, místopředsedou, vyučujícími a sekretářem. Každý člen předsednictva musí mít ke své činnosti v IFS souhlas svého vlastního vyššího představeného.

5.  Institut františkánských studií je řízen předsedou, který je rovněž jeho statutárním zástupcem. V případě potřeby zastupuje předsedu v plném rozsahu místopředseda.

6.  Předsednictvo svolává ke společnému zasedání předseda. Aby mohlo být platně přijato rozhodnutí velkého významu, je třeba, aby na zasedání byli přítomni dvě třetiny členů předsednictva a aby věc byla schválena absolutní většinou všech přítomných. Tato zásada se týká především změn ve statutech, volby předsedy, místopředsedy a schvalování sekretáře.

7.  Předseda i místopředseda jsou voleni na období tří let na společném zasedání předsednictva tajnou volbou.

8.  Nové vyučující Institutu františkánských studií jmenuje předseda na základě souhlasu členů předsednictva.

9.  Doporučuje se, aby každý vyučující napsal studijní skripta ke svým přednáškám, případně určil odpovídající odbornou literaturu.

10. Sekretář je jmenován předsedou po schválení předsednictvem. Zhotovuje listiny a vede záznamy o přijatých posluchačích formačního studia.

11. Na Institut františkánských studií mohou být jako řádní posluchači přijati bratři a sestry zasvěceného života ze společenství s františkánskou spiritualitou. Rovněž jsou přijímáni jako řádní posluchači členové Sekulárního františkánského řádu a křesťané, kteří projeví hluboký zájem o františkánskou spiritualitu.

12. Pro přijetí k formačnímu studiu je třeba předložit písemnou přihlášku na sekretariát Institutu františkánských studií. Každý posluchač, který se hlásí do prvního ročníku studia, musí mít řádné písemné doporučení. Pokud se jedná o člena společenství zasvěceného života, toto doporučení dává jeho vyšší představený. Členy Sekulárního františkánského řádu doporučí místní ministr. Ostatním křesťanům, kteří nejsou členy františkánských společenství, může dát doporučení místní duchovní správce, případně bratr I. řádu (minorita, františkán nebo kapucín).

13. Každý posluchač zaplatí na začátku školního roku finanční částku, z níž se hradí provozní náklady Institutu františkánských studií. Výši této částky stanoví předsednictvo podle současné finanční situace. Jestliže posluchač předloží písemnou žádost, smí ze závažných důvodů předseda udělit výjimku na její snížení či zrušení. U členů společenství zasvěceného života o tuto výjimku žádá jejich vyšší představený.

14. Po splnění všech zmíněných podmínek obdrží přijatí posluchači písemné vyjádření o přijetí k formačnímu studiu na Institutu františkánských studií, které je opravňuje navštěvovat přednášky.

15. Formační studium probíhá v období tří let systémem spirálových osnov. Každý rok tedy mohou být přijímáni noví posluchači.

16. Přednášky jsou vždy v sobotu, minimálně jedenkrát za měsíc. Vyučuje se od září do června. Formační studium probíhá semestrálně. Jeden semestr jsou tedy nejméně 4 soboty, v nichž probíhají přednášky, a 1 sobota je vyhrazena zkoušení.

17. Posluchači nejsou povinni skládat zkoušky. Těm, kteří mají zájem o získání interního diplomu o absolvování františkánských studií, musí složit zkoušky ze všech předmětů po celé tři roky studia. Způsob zkoušky stanoví vyučující. Výsledky zkoušek jsou zapisovány do indexu.

18. Nejméně jednou ročně zasílá předseda Institutu františkánských studií zprávu o činnosti tohoto centra diecéznímu biskupovi a všem vyšším představeným františkánských společenství.


[1]  Kongregace pro instituty zasvěceného života a pro společnosti apoštolského života, Meziinstitutární spolupráce při formaci, 8. prosince 1998, 11.

 

 

Na základě schválení předchozích stanov Institutu františkánských studií ze dne 17. února 2003 potvrzuji jménem Konference vyšších představených ženských řeholí v ČR, že jsem byla obeznámena se změnami těchto statut, které byly odsouhlaseny předsednictvem Institutu františkánských studií na jeho zasedání dne 14. února 2015. Tímto schvaluji předložená statuta Institutu františkánských studií jako vhodný nástroj k jeho řízení.

 

Praha 17. února 2015

 

Mgr. Miriam Zikešová

předsedkyně KVPŽŘ v ČR

 

 

 

 


Předsednictvo IFS   

 

S.M. Ludmila Pospíšilová OSF, předsedkyně

osobní stránky: http://ludmila.frantiskanství.cz

email: ludmilaosf@volny.cz

 

   

P. Regalát Beneš OFM, místopředseda

osobní stránky: http://www.regalado.estranky.cz