Řehole a život bratří a sester Třetího řeholního řádu sv. Františka

    

Obsah

List Jana Pavla II. z 8. 12. 1982

Slova svatého Františka

1. Naše identita

2. Jak je třeba tento život přijmout

3. O duchu modlitby

4. O životě v čistotě pro Boží království

5. Jak mají sloužit a pracovat

6. O životě v chudobě

7. O bratrském a sesterském životě

8. O poslušnosti v lásce

9. O apoštolském životě

Povzbuzení a požehnání

 

  

Pro vnitřní potřebu kongregací Třetího řeholního řádu sv. Františka

Překlad podle latinského originálu řehole P. Radim Jáchym OFM.

Na svátek sv. Kláry 11. srpna L. P. 2001

 

 

 

   

JAN PAVEL II.

na věčnou paměť

 

obsah

 

Ideál františkánského života tak jako v minulých časech vábí ustavičně i v naší době muže a ženy, kteří touží po dokonalosti a usilují o Boží království.

Členové Třetího řeholního řádu, kteří se drží příkladu svatého Františka z Assisi, snaží se následovat Ježíše Krista tím, že žijí v bratrském a sesterském společenství, zavazují se dodržovat evangelní rady poslušnosti, chudoby a čistoty, a věnují se apoštolské činnosti různého druhu. Aby dokonaleji uskutečňovali své životní předsevzetí, věnují se vytrvale modlitbě, zdokonalují se ve vzájemné bratrské a sesterské lásce a cvičí se v pravém pokání a křesťanském odříkání.

Poněvadž jsou tyto jednotlivé prvky a způsoby ideálu františkánského života vhodně obsaženy v "Řeholi a životě bratří a sester Třetího řeholního řádu svatého Františka" a protože takto popsané jsou plně v souhlase s pravým františkánským duchem, z plnosti naší apoštolské moci stanovíme, vyhlašujeme a rozhodujeme, aby tato Řehole měla vlastní moc a vážnost vykládat bratřím a sestrám smysl pravého františkánského života, a to z každého hlediska, při zřeteli na všechno to, co o této věci svého času vyhlásili naši předchůdci Lev X. a Pius XI. apoštolskými konstitucemi "Inter cetera" a "Rerum condicio".

Poněvadž víme, s jakou péčí a důkladností prošla tato "Řehole a život" procesem obnoveného přizpůsobení a jak šťastně dospěla k žádoucímu souhlasu společným zkoumáním a projednáváním, hlasováním a námahami, věříme a jsme si jisti, že to pro budoucno bohatě přinese očekávané plody a výsledky obnovy. Nařizujeme proto, aby tento výraz naší vůle byl závazný a nabyl platnosti od nynějšku nadále, bez jakýchkoli překážek.

 

Dáno v Římě u svatého Petra, pod prstenem Rybáře,

dne 8. měsíce prosince léta Páně 1982, v pátém roce našeho pontifikátu.

Augustinus Card. Casaroli

prefekt kongregace pro veřejné církevní záležitosti

Místo + pečeti

Ve Státním sekretariátu tab. n. 104237

 

 

 

 

   

SLOVA SVATÉHO FRANTIŠKA

PRONESENÁ K JEHO NÁSLEDOVNÍKŮM  1

 

obsah

 

Všichni, kdo milují Pána celým srdcem, celou duší, celou myslí a silou 2, a milují své bližní jako sami sebe 3, mají v nenávisti svá těla s jejich neřestmi a hříchy, přijímají tělo a krev našeho Pána Ježíše Krista a nesou hodné plody pokání: Ó jak jsou blažení a požehnaní, když toto konají a vytrvají v tom, protože na nich spočine Duch Páně 4 a učiní si z nich svůj příbytek 5, jsou syny nebeského Otce 6, jehož díla konají, a jsou také nevěstami, bratry a matkami našeho Pána Ježíše Krista 7.

Jsme nevěstami, když se věrná duše mocí Ducha svatého sjednocuje s naším Pánem Ježíšem Kristem. Jsme jeho bratry, když konáme vůli jeho Otce, který je v nebi. Jsme matkami, když jej nosíme v srdci a ve svém těle skrze Boží lásku a čisté, ryzí svědomí, rodíme jej svatými skutky, které mají druhým zářit jako příklad 8.

Ó jak je slavné, svaté a veliké mít v nebi Otce! Ó jak je svaté, plné útěchy, krásné a podivuhodné mít takového Ženicha! Ó jak je svaté a milé, mít tak příjemného, pokorného, pokojného, sladkého, milovaného a nade vše vytouženého takového bratra a syna, našeho Pána Ježíše Krista, který položil život za své ovce 9 a takto se modlil k Otci 10: Otče svatý, zachovej ve svém jménu ty, které jsi mi dal ve světě; byli tvoji a mně jsi je dal. A slova, která jsi dal mně, dal jsem jim, oni je přijali a skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe a poznali, že jsi mě poslal. Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal. Požehnej a posvěť je, a pro ně se zasvěcuji. Prosím nejen za ně, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne, ať jsou všichni posvěceni v jedno, jako my. A chci, Otče, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i oni, aby viděli mou slávu ve tvém království. Amen.

  

 1 List věřícím 1. verze, 1 - 178/1-3

 2 Srov. Mk 12, 30

 3 Srov. Mt 22, 39

 4 Srov. Iz 11, 2

 5 Srov. Jan 14, 23

 6 Srov. Mt 5, 45

 7 Srov. Mt 12, 50

 8 Srov. Mt 5, 16

 9 Srov. Jan 10, 15

10 Jan 17, 6-24

 

 

 

 

   

VE JMÉNU PÁNĚ!

ZAČÍNÁ ŘEHOLE A ŽIVOT BRATŘÍ A SESTER

TŘETÍHO ŘEHOLNÍHO ŘÁDU SVATÉHO FRANTIŠKA

   

1. Naše identita

 

obsah

 

1.         Životní pravidlo bratří a sester Třetího řeholního řádu svatého Františka je toto: Zachovávat svaté evangelium našeho Pána Ježíše Krista životem v poslušnosti, v chudobě a v čistotě 11.  Ti, kdo podle příkladu svatého Františka následují Ježíše Krista 12, mají povinnost konat víc a větší skutky 13 zachováváním přikázání a rad našeho Pána Ježíše Krista, a mají zapírat sebe samy, jak to každý slíbil Bohu 14.

2.         Bratři a sestry tohoto řádu, spolu se všemi, kteří chtějí sloužit Pánu Bohu ve svaté, katolické a apoštolské církvi, ať vytrvají v pravé víře a kajícnosti 15. Toto evangelní obrácení chtějí prožívat v duchu modlitby, chudoby a pokory 16.  Ať se chrání všeho zlého a vytrvají v dobrém až do konce 17, poněvadž sám Boží Syn přijde ve slávě a řekne všem, kteří ho uznali, klaněli se mu a v kajícnosti mu sloužili: Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa 18.

3.         Bratři a sestry slibují poslušnost a úctu papeži a katolické církvi 19.  V témže duchu ať poslouchají ty, kdo jsou ustanoveni k službě bratrského a sesterského společenství 20.  A kdekoli jsou, nebo se někde setkají, ať se navzájem v duchu ctí a jeden druhého si váží 21.  Ať usilují o jednotu a spojení se všemi členy františkánské rodiny.

  

11 Srov. Řehole (1223) 1 - 75; Řehole sv. Kláry 1, 1 - 2750

12 Srov. Řehole sv. Kláry 6, 1 - 2787

13 Srov. List věřícím 6 - 194

14 Srov. Mt 16, 24

15 Srov. List věřícím 6 - 195

16 Srov. Nepotvrzená řehole 23 - 68

17 Srov. Nepotvrzená řehole 21 - 55

18 Srov. Nepotvrzená řehole 23 - 65; Mt 25, 34

19 Srov. Řehole (1223) 1 - 76; Řehole sv. Kláry 1, 3 - 2751

20 Srov. Řehole (1223) 1 - 76; Řehole sv. Kláry 1, 5 - 2753

21 Srov. Nepotvrzená řehole 7 - 26

 

 

 

   

2. Jak je třeba tento život přijmout

 

obsah

 

4.         Ti, kteří z Božího vnuknutí k nám přijdou a budou chtít přijmout tento život, ať jsou přijati laskavě 22. Ve vhodnou dobu ať jsou představeni (vyšším) představeným, kteří mají pravomoc přijímat do bratrského a sesterského společenství 23.

5.         Tito představení ať se přesvědčí, zda žadatelé opravdu lnou ke katolické víře a k církevním svátostem 24. Jsou-li schopní, ať jsou uvedeni do života společenství.  Ať se jim pečlivě vysvětlí všechno, co patří k tomuto evangelnímu způsobu života 25, zvláště tato slova Páně: Chceš-li být dokonalý, jdi a prodej všechno, co máš a dej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mě! 26 A kdo chce přijít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! 27

6.         Tak pod vedením Páně ať začnou život kajícnosti s vědomím, že se všichni stále máme snažit o obrácení.  Jako znamení obrácení a zasvěcení se životu podle evangelia ať nosí levný oděv 28 a vedou prostý život.

7.         Po skončení zkušební doby ať jsou přijati k poslušnosti a slíbí, že budou tento život a řeholi stále zachovávat 29.  Ať nedbají na žádné starosti a obtíže, a jak nejlépe mohou, čistým srdcem a ryzí myslí slouží Pánu Bohu, milují ho, uctívají a klanějí se mu 30.

8.         Ať v sobě připravují stálý příbytek a stánek tomu, který je všemohoucí Pán Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý 31, aby tak rostli nerozděleným srdcem do všeobecné lásky a ustavičně se obraceli k Bohu a k bližnímu.

  

22 Srov. Nepotvrzená řehole 2 - 5; Řehole (1223) 2 - 77

23 Srov. Řehole (1223) 2 - 77

24 Srov. Řehole (1223) 2 - 77

25 Srov. Řehole sv. Kláry 2, 3-4 - 2756-2757

26 Srov. Nepotvrzená řehole 1 - 4; Mt 19, 21

27 Srov. Nepotvrzená řehole 1 - 4; Mt 16, 24

28 Srov. Nepotvrzená řehole 2 - 8; Řehole (1223) 2 - 81

29 Srov. Řehole (1223) 2 - 80; Řehole sv. Kláry 2, 8 - 2760

30 Srov. Nepotvrzená řehole 22 - 60; Napomenutí 16 - 165

31 Srov. Nepotvrzená řehole 22 - 61; Jan 14, 23; List věřícím 1.  verze, 1 - 178/2; List věřícím 2. verze, 9 – 200

 

 

 

   

3. O duchu modlitby

 

obsah

 

9.         Všude, na každém místě, v každou hodinu a v každou dobu ať bratři a sestry opravdově a pokorně věří a v srdci uchovávají, milují, uctívají, klanějí se, slouží, chválí, dobrořečí a oslavují nejvyššího a svrchovaného věčného Boha, Otce, Syna a Ducha Svatého 32. Ať se mu klanějí čistým srdcem, neboť je třeba stále se modlit a neochabovat, protože Otec si vyžaduje takové ctitele 33. Ať v témže duchu slaví posvátné oficium ve spojení s všeobecnou církví.

Ti bratři a sestry, které Pán povolal k rozjímavému životu, ať denně s novou radostí projevují své zasvěcení Bohu a oslavují lásku, kterou má k světu Otec, jenž nás stvořil, vykoupil a jen ze svého milosrdenství nás spasí 34.

10.       Ať bratři a sestry spolu se všemi jeho tvory chválí Pána, Krále nebe i země, a vzdávají mu díky, že svou svatou vůlí a skrze svého jediného Syna s Duchem Svatým stvořil všechno duchovní i tělesné a nás k svému obrazu a podobě 35.

11.       Ať se bratři a sestry zcela připodobňují svatému evangeliu a v mysli uvažují a zachovávají slova našeho Pána Ježíše Krista, který je Slovo Otce, a slova Ducha Svatého, která jsou duch a život 36.

12.       Ať se účastní oběti našeho Pána Ježíše Krista a přijímají jeho tělo a krev s velikou pokorou a úctou, pamětliví toho, že Pán řekl: Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný 37.  Ať vzdávají veškerou úctu a všechnu čest, jak jen budou moci, nejsvětějšímu tělu a krvi našeho Pána Ježíše Krista a jeho napsaným nejsvětějším jménům a slovům 38, v němž se dostalo pokoje a bylo usmířeno s všemohoucím Bohem všechno na nebi a na zemi 39.

13.       A ve všech svých proviněních ať bratři a sestry neotálejí potrestat se ve svém nitru lítostí a navenek vyznáním, a ať vydávají hodné plody pokání 40.  Mají se také postit, ale ať se snaží být vždy prostí a pokorní41.  Ať tedy po ničem jiném netouží než po našem Spasiteli 42, který přinesl sám sebe svou vlastní krví jako oběť a dar na oltáři kříže a zanechal nám příklad, abychom šli v jeho šlépějích 43.

  

32 Srov. Nepotvrzená řehole 23 - 71

33 Srov. Nepotvrzená řehole 22 - 61; 23 - 69; Lk 18, 1; Jan 4, 23

34 Srov. Nepotvrzená řehole 23 - 69

35 Srov. Nepotvrzená řehole 23 - 63; Mt 11, 25; Chvalozpěv stvoření - 263

36 Srov. List věřícím 2. verze, úvod - 180; Jan 6, 63

37 Jan 6, 54

38 Srov. List kapitule 4 - 225; List duchovním - 207; Odkaz 3 - 114

39 Srov. Kol 1, 20

40 Srov. Napomenutí 23 - 172; List věřícím 2. verze 4 - 189-190

41 Srov. Napomenutí 19 - 168

42 Srov. Nepotvrzená řehole 23 - 79

43 List věřícím 2. verze 1 - 184; 1 Petr 2, 21

 

 

 

    

4. O životě v čistotě pro Boží království

 

obsah

 

14.       Ať mají bratři a sestry na mysli, k jaké vznešenosti je povolal Pán Bůh tím, že je stvořil a utvořil k obrazu svého milovaného Syna podle těla a k jeho podobě podle ducha 44.  Skrze Krista a v Kristu stvořeni zvolili si takový způsob života, který je založen na slovech a příkladu našeho Vykupitele.

15.       Slibem čistoty pro nebeské království 45 usilují o to, co je Boží 46, a nemají konat nic jin.ého, než plnit vůli Pána a jemu se líbit 47.  Všechno ať dělají tak, aby z jejich skutků vyzařovala láska k Bohu a ke všem lidem.

16.       Ať mají na paměti, že byli nesmírným darem milosti povoláni hlásat svým životem ono podivuhodné tajemství církve, kterým je spojena s božským snoubencem Kristem 48.

17.       Především ať mají před očima vzor nejblahoslavenější Panny Marie, Matky Boha a našeho Pána Ježíše Krista. Ať tak jednají podle příkazu blaženého Františka, jenž svatou Marii velice uctíval jako Paní a Královnu, která je panna učiněná církví 49. Ať si připomínají, že Neposkvrněná Panna Maria označila sebe samou za služebnici Páně 50, a ať následují její příklad.

  

44 Napomenutí 5 - 153; srov. Gn 1, 26

45 Mt 19, 12

46 Srov. 1 Kor 7, 34

47 Nepotvrzená řehole 22 - 57

48 Srov. Ef 5, 22-26

49 Pozdravení Panny Marie - 259

50 Lk 1, 38

 

 

 

   

5. Jak mají sloužit a pracovat

 

obsah

 

18.       Jako chudí bratři a sestry, kterým Bůh dal milost, že mohou sloužit nebo pracovat, ať slouží a pracují věrně a svědomitě, tak aby zahnali zahálku, nepřítelkyni duše, a přitom nepotlačovali ducha svaté modlitby a zbožnosti, kterému mají všechny ostatní časné věci sloužit 51.

19.       Jako odměnu za práci ať pak přijímají pro sebe a své bratry a sestry všechno, co je potřebné, a to s pokorou, jak se sluší na Boží služebníky, kteří zachovávají nejsvětější chudobu 52. Všechno, co přebývá, ať se snaží rozdat chudým.  Nikdy pak nemají toužit stát nad druhými, ale spíše mají být služebníky a kvůli Bohu podřízeni každému lidskému zřízení 53.

20.       Bratři a sestry ať jsou tiší, mírumilovní, skromní, a se všemi ať mluví uctivě a slušně 54.  A kdekoli jsou nebo jdou světem, ať se nepřou a nehádají o slovíčka, ani neposuzují ostatní, ale ať je vidět, že se radují v Pánu, jsou veselí a přiměřeně vlídní 55.  Ať pozdravují: Ať ti Pán dá svůj pokoj! 56

  

51 Srov. Řehole (1223) 5 - 88; Řehole sv. Kláry 7, 1-2 - 2792

52 Srov. Řehole (1223) 5 - 88

53 1 Petr 2, 13; srov. List věřícím 2. verze 9 - 199; Nepotvrzená  řehole 5 - 19

54 Srov. Řehole (1223) 3 - 85; Tit 3, 2

55 Srov. Řehole (1223) 3 - 85; 2 Tim 2, 14; Nepotvrzená řehole  7 - 27; Flp 4, 4

56 Odkaz 6 - 121; srov. Mt 10, 12

 

 

 

   

6. O životě v chudobě

   

obsah

 

21.       Všichni bratři a sestry ať se snaží následovat pokoru a chudobu našeho Pána Ježíše Krista 57, který, ačkoli byl bohatý nade všecko, přece chtěl ve světě pro sebe a svou Matku, nejblahoslavenější Pannu, vyvolit chudobu, a ponížil se 58. A ať mají na paměti, že z celého světa nepotřebujeme, jak říká apoštol, nic jiného než co jíst a do čeho se obléci; s tím buďme spokojeni 59. A ať se mají velmi na pozoru před penězi 60. Ať se radují, když žijí mezi obyčejnými lidmi, kterými ostatní pohrdají, mezi chudými a slabými, malomocnými a žebráky u cesty 61.

22.       Ti, kdo jsou opravdu chudí v duchu, podle Pánova příkladu si nic nepřivlastňují ani nikomu neodpírají, ale žijí v tomto světě jako cizinci a přistěhovalci 62. V tom je vznešenost svrchované chudoby, která nás ustanovila za dědice a vládce nebeského království, o věci nás ochudila, zato ctnostmi povznesla 63. To ať je náš úděl, který uvádí do země živých. K tomu zcela přilněme a pro jméno našeho Pána Ježíše Krista na věky nic jiného pod sluncem mít nechtějme 64.

  

57 Srov. Nepotvrzená řehole 9 - 29

58 Srov. List věřícím 2. verze 1 - 182; Řehole sv. Kláry 6, 3 -  2790; 2 Kor 8, 9; Flp 2, 8

59 Srov. Nepotvrzená řehole 9 - 29; 1 Tim 6, 8

60 Srov. Řehole (1223) 5 - 88; Nepotvrzená řehole 8, 28

61 Srov. Nepotvrzená řehole 9, 3O

62 Srov. Napomenutí 14; 1 Petr 2, 11; Řehole sv. Kláry 8, 1 - 2795

63 Srov. Řehole (1223) 6 - 90; Jak 2, 5; Řehole sv. Kláry 8, 2 -  2795

64 Srov. Řehole (1223) 6 - 90; Žl 141/142, 6; Řehole sv. Kláry 8,  2 – 2795

 

 

   

7. O bratském a sesterském životě

 

obsah

 

23.       Pro Boží lásku ať se bratři a sestry navzájem milují, jak praví Pán: To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás 65. Ať skutky projevují lásku, kterou mají k sobě navzájem 66. Ať jeden druhému bez obav projeví své potřeby 67, aby ten obstaral, co on potřebuje, a posloužil mu. Blažení jsou ti, kteří tak milují druhého, když je nemocný a nemůže se jim odvděčit, jako kdyby byl zdravý a mohl jim to odplatit 68. A za všechno, co se jim přihodí, ať děkují Stvořiteli, a ať si přejí být takoví, jaké je chce Pán mít, ať zdravé nebo nemocné69.

24.       Kdyby se stalo, že by mezi nimi slovem nebo náznakem došlo k nějaké zámince k nedorozumění, ať hned jeden druhého pokorně žádá o odpuštění, dříve než přinese dar své modlitby před Pána 70.  Kdyby někdo těžce zanedbal způsob života, který slíbil, ať je napomenut od představeného nebo od těch, kteří se o jeho vině dozvěděli. Ať ho však nezahanbují ani nepomlouvají, ale ať mu projevují velké milosrdenství 71.  Všichni se však mají bedlivě vystříhat toho, aby se nehněvali a nerozčilovali pro něčí hřích, protože hněv a rozčilování jsou na překážku lásky u nich i u druhých 72.

  

65 Jan 15, 12

66 Srov. Jak 2, 18

67 Srov. Řehole (1223) 6 - 91

68 Srov. Nepotvrzená řehole 10 - 34; Řehole (1223) 6 - 92; Mt 7, 12

69 Srov. Nepotvrzená řehole 10 - 35; Napomenutí 14

70 Srov. Mt 5, 24; 18, 35

71 List ministrovi - 237; Řehole (1223) 7 - 94; Řehole sv. Kláry  9, 4 - 2809

72 Srov. Řehole (1223) 7 - 95; Řehole sv. Kláry 9, 3 – 2808

 

 

 

   

8. O poslušnostiv lásce

 

obsah

 

25.       Podle příkladu Pána Ježíše, který podřídil svou vůli vůli Otce 73, ať mají bratři a sestry na paměti, že se pro Boha zřekli své vůle 74. Při všech kapitulách, které konají, ať nejprve hledají Boží království a jeho spravedlnost 75 a ať se povzbuzují, aby mohli lépe zachovávat řeholi, kterou slíbili 76, a věrně kráčet v šlépějích našeho Pána Ježíše Krista 77. Ať nemají moci nebo nadvlády, zejména mezi sebou 78. Pro duchovní lásku ať si slouží a poslouchají se navzájem. A to je pravá a svatá poslušnost našeho Pána Ježíše Krista 79.

26.       Mají mít vždy jednoho za představeného a služebníka společenství a mají ho poslouchat ve všem, co slíbili Pánu a co neodporuje svědomí a této řeholi 80.

27.       Ti, kdo jsou představení a služebníci ostatních, ať je navštěvují, pokorně a v lásce napomínají a povzbuzují. Kdyby někde bratři a sestry poznali, že nemohou zachovávat ducha řehole, mají a mohou se obrátit na své představené. Ministři pak ať je přijmou v lásce a vlídně a jednají s nimi tak přívětivě, aby ti s nimi mohli mluvit a jednat jako páni se svými služebníky: neboť tak to má být, aby představení byli služebníci všech 81.

28.       A nikdo ať si nedělá nárok na nějaký úřad jako vlastní; ale v určenou dobu ať svou službu ochotně složí 82.

 

73 Srov. List věřícím 2. verze 1 - 183; Mt 26, 42

74 Srov. Řehole (1223) 10 - 101; Řehole sv. Kláry 10, 2 - 2807

75 Srov. Mt 6, 33

76 Srov. Odkaz 11 - 127

77 Srov. List věřícím 2. verze 1 - 184; 1 Petr 2, 21

78 Srov. Nepotvrzená řehole 5 - 19; 7 - 24

79 Srov. List ministrovi - 234

80 Srov. Řehole (1223) 8 - 96; 1O - 101; Řehole sv. Kláry 10, 1 - 2806

81 Srov. Řehole (1223) 10 - 100.102; Řehole sv. Kláry 10, 3 - 2808;  Závěť sv. Kláry 19 - 2848

82 Srov. Nepotvrzená řehole 17 – 46

 

 

   

9. O apoštolském životě

 

obsah

 

29.       Bratři a sestry ať milují Pána celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou, a ať milují své bližní jako sebe samy 83.  Ať oslavují Pána svými skutky, vždyť proto je poslal do celého světa, aby slovem i skutkem vydávali svědectví jeho hlasu a ohlašovali všem, že nikdo není všemohoucí kromě něho 84.

30.       Tak jako zvěstují pokoj slovy, ať jej tím více mají ve svých srdcích 85.  Ať nejsou nikomu příčinou k hněvu nebo pohoršení, naopak, jejich vlídností ať jsou všichni povzbuzováni k pokoji, laskavosti a svornosti.  Vždyť bratři a sestry jsou povoláni k tomu, aby ošetřovali zraněné, obvazovali ubohé a volali nazpět bloudící.  Ať mají všude na paměti, že sami sebe vydali Pánu Ježíši Kristu a jemu přenechali svá těla 86.  Pro jeho lásku se mají vystavit nepřátelům jak viditelným tak i neviditelným, poněvadž Pán praví: Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království 87.

 31.      V lásce, kterou je Bůh 88, ať všichni bratři a sestry, ti, kteří se modlí, slouží nebo pracují, snaží se být ve všem pokorní, nechlubit se, nebýt samolibí, ani v duchu pyšní na dobrá slova a skutky, a vůbec na nic, co v nich a skrze ně Bůh někdy činí nebo promlouvá a koná 89.  Na každém místě a za všech okolností ať uznávají, že všechno dobro je od nejvyššího Pána Boha a vládce nade všemi věcmi; jemu, od něhož všecko dobré pochází, ať vzdávají díky 90.

  

83 Mt 22, 37.39; srov. List věřícím 1. verze - 178/1

84 Srov. List kapitule, úvod - 216; Tob 13, 3-7

85 Srov. Legenda tří druhů 58 - 1469; Odkaz 6 - 121; Mt 10, 12

86 Srov. Nepotvrzená řehole 16 - 45

87 Mt 5, 10

88 Srov. 1 Jan 4, 16

89 Srov. Nepotvrzená řehole 17 - 47

90 Srov. Nepotvrzená řehole 17 – 49

 

 

  

   

Povzbuzení a požehnání

 

obsah

 

32. Všichni bratři a sestry ať mají na mysli, že nade všecko mají toužit, aby měli ducha Páně a ten aby v nich svatě působil 91. A vždy poddáni svaté církvi, stálí v katolické víře, ať zachovávají chudobu, pokoru a svaté evangelium našeho Pána Ježíše Krista, jak to pevně slíbili 92.

A kdokoli to bude zachovávat, ať je naplněn v nebi požehnáním nejvyššího Otce a na zemi požehnáním jeho milovaného Syna s nejsvětějším Duchem Utěšitelem, všemi nebeskými zástupy a všemi svatými.

A já, bratr František, váš maličký služebník, ujišťuji vás, jak jen mohu, svým srdcem i svými slovy, o tomto nejsvětějším požehnání 93.

  

91 Srov. Řehole (1223) 10 - 104; Řehole sv. Kláry 10, 7 - 2811

92 Srov. Řehole (1223) 12 - 109; Řehole sv. Kláry 12, 11 - 2820

93 Odkaz 13 – 131

 

 

obsah

 

______________________________

 

 

 

Poznámky k překladu:

 

Nadpis: Regularis pochází od regula, což je v daném případě  jednoznačně řehole, a je tedy třeba překládat řeholní;  regulovaný znamená upravený apod. a zde nedává smysl.

Jde o III. řád sv. Františka řeholní - na rozdíl od  původního III. řádu pro lidi žijící ve světě - dnes  Sekulární (= laický) františkánský řád.

 

Citáty: Z Písma sv. podle překladu užívaného v liturgii  (Praha 1989).

Ze Spisů sv. Františka a Pramenů - z vydání MCM Olomouc  2001 (s některými vylepšeními), včetně číslování na okraji  tam uvedeného.

Fraternitas překládám bratrské a sesterské společenství. V dalším fraternus překládám bratrský a sesterský.