Radimova 33/2, 169 00 Praha 6, tel.: 728 976 795, email: ludmilaosf@volny.cz

IČ: 70854700,  účet IFS: 2100493964/2010

Přihláška na školní rok 2022 - 2023

    

Přihlášky posílejte nejpozději do 25. srpna 2022

 

  

Ke stažení: formulář přihlášky k formačním studiu na IFS ve formátu *.doc nebo *pdf

 

Posluchači, kteří se hlásí do 1. ročníku:

Vyplněnou přihlášku lze zaslat pouze poštou, protože její součástí je řádné doporučení. Je opravdu nutné a nahrazuje přijímací pohovor. Upřesnění, kdo doporučení dává, je v uvedeno v přihlášce.

   
Vyplněnou přihlášku na pokračování ve studiu IFS posílejte e-mailem na adresu ludmilaosf@volny.cz .

Je to přesněji řečeno zápis do dalšího ročníku a není již potřebné doporučení.

   

 

    

Další podmínky přihlášení do 1. ročníku:

 

IFS je mezi-institucionární formační centrum pro františkánskou spiritualitu a ne klasická škola. Kromě církevního založení  jsme zapsáni jako organizace katolické církve na Ministerstvu kultury ČR. Absolvované studium má především význam pro osobní formaci a  je předpokladem pro další působení uvnitř františkánské duchovní rodiny. 

Pro přijetí k formačnímu studiu na IFS není podstatný stupeň dosaženého vzdělání, ale osobní rozhodnutí pro přijetí františkánských ideálů jako vlastního způsobu života. Není tedy nutné členství v některém z františkánských řádů. Velmi vhodná je  alespoň základní znalost některých věcí (např. četba některého historického životopisu sv. Františka a pod.).

Ve statutech je uvedeno, že přijímáme křesťany, tedy je potřebné, aby posluchači byli pokřtění.

   

     

Ohledně formy studia a podmínek přijetí posluchačů cituji STATUTA  IFS čl. 11. - 17.:

   

11.  Na Institut františkánských studií mohou být jako řádní posluchači přijati bratři a sestry zasvěceného života ze společenství s františkánskou spiritualitou. Rovněž jsou přijímáni jako řádní posluchači členové Sekulárního františkánského řádu a křesťané, kteří projeví hluboký zájem o františkánskou spiritualitu.

12.  Pro přijetí k formačnímu studiu je třeba předložit písemnou přihlášku na sekretariát Institutu františkánských studií. Každý posluchač, který se hlásí do prvního ročníku studia, musí mít řádné písemné doporučení. Pokud se jedná o člena společenství zasvěceného života, toto doporučení dává jeho vyšší představený. Členy Sekulárního františkánského řádu doporučí místní ministr. Ostatním křesťanům, kteří nejsou členy františkánských společenství, může dát doporučení místní duchovní správce, případně bratr I. řádu (minorita, františkán nebo kapucín).

13.  Každý posluchač zaplatí na začátku školního roku finanční částku, z níž se hradí provozní náklady Institutu františkánských studií. Výši této částky stanoví předsednictvo podle současné finanční situace. Jestliže posluchač předloží písemnou žádost, smí ze závažných důvodů předseda udělit výjimku na její snížení či zrušení. U členů společenství zasvěceného života o tuto výjimku žádá jejich vyšší představený.

14.  Po splnění všech zmíněných podmínek obdrží přijatí posluchači písemné vyjádření o přijetí k formačnímu studiu na Institutu františkánských studií, které je opravňuje navštěvovat přednášky.

15.  Formační studium probíhá v období tří let systémem spirálových osnov. Každý rok tedy mohou být přijímáni noví posluchači.

16.  Přednášky jsou vždy v sobotu, minimálně jedenkrát za měsíc. Vyučuje se od září do června. Formační studium probíhá semestrálně. Jeden semestr jsou tedy nejméně 4 soboty, v nichž probíhají přednášky, a 1 sobota je vyhrazena zkoušení.

17.  Posluchači nejsou povinni skládat zkoušky. Těm, kteří mají zájem o získání interního diplomu o absolvování františkánských studií, musí složit zkoušky ze všech předmětů po celé tři roky studia. Způsob zkoušky stanoví vyučující. Výsledky zkoušek jsou zapisovány do indexu.