Radimova 33/2, 169 00 Praha 6, tel.: 728 976 795, email: ludmilaosf@volny.cz

IČ: 70854700,  účet IFS: 2100493964/2010

Zásady udílení čestného uznání plaketou svaté Anežky České

 

 1. Po ukončení prvního tříletí činnosti Institutu františkánských studií a předání prvních diplomů absolventům studia, rozhodlo se vedení IFS po konzultaci s členy předsednictva udílet čestné uznání plaketou sv. Anežky České jako výraz vděčnosti Bohu.

 2. Toto ocenění se udílí osobnostem za:

 • významnou (případně dlouholetou) činnost pro rozvoj františkánské spirituality;

 • významnou teologickou studii, především pokud je ve spojitosti s františkánskou spiritualitou;

 • významný počin v oblasti překladatelské, především pokud se týká historických spisů a Františkánských pramenů, či odborné teologické literatury z františkánské spirituality;

 • významnou publikační činnost, především pokud je ve spojitosti s františkánskou spiritualitou;

 • významnou editorskou činnost a práci pro církev a českou teologii, z čehož má vždy značný prospěch i Františkánská rodina.

 1. Na znamení vděčnosti Bohu za nesmírné dary, kterých se nám od něj dostává skrze službu bratří a sester, může být tato cena udělena i osobnostem, které již zesnuly.

 2. Návrh, komu předat ocenění, může podat kterýkoli člen předsednictva Institutu františkánských studií (pozn.: dle stanov je to vyučující IFS) předsedovi (předsedkyni), a to vždy nejpozději do konce měsíce února. Tento návrh by měl být učiněn písemnou formou.

 3. Návrhy na ocenění schvaluje nezávislá komise, kterou tvoří provinciální ministři Řádu konventuálů, františkánů a kapucínů v ČR.

 4. Cenu tvoří písemné čestné uznání a keramická plaketa sv. Anežky České.

 5. Datum slavnostního předání cen bude stanoveno vedením IFS podle konkrétní situace, vždy však pokud možno v měsíci červnu, protože Institut františkánských studií byl založen v den slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - 30.června Jubilejního roku 2000 (pozn.: 30. června je také svatých Prvomučedníků římských). Cena se předává veřejně při slavnostní Bohoslužbě.

 

Plaketa sv. Anežky České
(Ø - 10 cm)

     

Autorkou plakety je paní Tamara Havlíčková z Plzně

 

Seznam oceněných osobností plaketou sv. Anežky České

 

 

Oceněné osobnosti v roce 2004:


In memoriam:  + P. ThDr. Jan Baptista Bárta OFM  
Za dlouholetou heroickou činnost pro záchranu františkánské spirituality v našich zemích  v období totalitního režimu a organizaci teologického studia Provincie sv. Václava OFM. Cenu převzal provinční vikář Provincie sv. Václava bratří františkánů P. Jeroným Jurka OFM.

 

In memoriam:  + P. Juvenál Valíček OFMCap.
Za dlouholetou činnost pro rozvoj františkánské spirituality v našich zemích a množství překladů různých teologických spisů a studií. Cenu převzal provinční vikář Provincie kapucínů v České republice brTomáš Pracný OFMCap.

 

  

 

 Prof. PhDr. Stanislav Sousedík, Csc.
Za monografie o Janu Duns Scotovi a jeho českých žácích a Valeriánu Magni.

 

Mons. ThDr. Oto Mádr
Za dlouholetou editorskou činnost a práci pro církev a českou teologii, z čehož měla značný prospěch i františkánská rodina.

 

Doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Za monografii o J.E.Urbanovi OFM a obětavou práci pro IFS, kde přednáší patrologii.

 

P. Ing. Radim Jáchym OFM
Za dlouholetou činnost pro rozvoj františkánské spirituality v našich zemích. (Výuka v teologickém studiu Provincie sv. Václava OFM v období totality, zakládající člen IFS, řada překladů a odborných publikací, vydavatel periodika Texty z františkánské spirituality.)

 

P. Mgr. Petr Alkantara Houška OFM
Za dlouholetou práci pro františkánskou rodinu na poli historie a organizaci beatifikačních procesů (14 mučedníků, J.E.Urban, SM Eliška Pretschnerová OSF).

 

SM Ema Kovářová OSF
Za dlouholetou práci pro františkánskou spiritualitu (byly to především nekonečné hodiny u psacího stroje při přepisování samizdatů, dále Bártova breviáře a později i nového breviáře, přepisování Františkánských pramenů atd.) a za významnou pomoc při zajišťování provozu IFS. 

 

Dr. Olga P. Šotolová
Za dlouholetou práci pro františkánskou rodinu, především pak za deset let obětavé služby šéfredaktorky časopisu Poutník.

 

 

 

Oceněné osobnosti v roce 2005:

 

In memoriam: P. Jan Ev. Vícha OFMCap.

Za celoživotní přínos pro rozvoj františkánské spirituality v našich zemích a osobní statečnost při vydávání svědectví života podle evangelia v době pronásledování církve a za jeho básnické dílo.
Cenu převzal vikář Provincie kapucínů v České republice: bratr Tomáš Pracný OFMCap.

 

    

 

In memoriam: P. ThDr. Jan Ev. Urban OFM

Za celoživotní přínos pro rozvoj františkánské spirituality v našich zemích a osobní statečnost při vydávání svědectví života podle evangelia v době pronásledování církve a za jeho přínos pro teologii.
Cenu převzal ministr Provincie sv. Václava bratří františkánů: Otec Jan Maria Vianney Dohnal OFM

 

    

 

 

 

Doc. ThDr. Jan B. Lášek

proděkan Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy

Za studium života a díla Vlastimila Kybala (katolický historik 1880-1958). Kromě mnoha ostatních historických studií je Vlastimil Kybal autorem i životopisu sv. Františka z Assisi, který byl krom jiného první českou reakcí na dílo P. Sabatiera (Svatý Fratnišek z Assisi, pokus o psychologii jeho života a myšlení. Praha 1913). Vlastimil Kybal napsal v r. 1955 v USA monografii o sv. Anežce České, která nebyla nikdy publikována. Doc. Lášek získal rukopis, který osobně připravil k vydání a financoval ho. Kybalova monografie je pozoruhodné dílo, které bylo zásluhou doc. Láška poprvé vydáno v r. 2001.

Za významný přínos k ekumenismu (studie o křesťanství u východních Slovanů).

 

    

 

Ing. Miloš Voplakal

Za významnou a rozsáhlou překladatelskou činnost zvláště pro Teologické texty. Dále přeložil pro české vydání řadu knih, mj. Předchůdci a proroci, Ježíš Nazaretský – poselství a historie, Fenomén křesťanství, Úvod do křesťanství. V řepském klášteře sester boromejek založil spolu se svou manželkou meditativní zahradu s kapličkou.

 

    

 

Prof. ThDr. Ctirad Václav Pospíšil Th.D., OFM, člen korespondent MPMA

Za významný přínos české teologii.

Vlastní monografie z kristologie, pneumatologie, mariologie a četné překlady papežských dokumentů současných, ale i starších, které byly přeloženy poprvé do českého jazyka

Za významný přínos pro rozvoj františkánské spirituality.

Překlady spisů sv. Bonaventury z Bagnoregia a komentáře: Itinerarium mentis in Deum, Breviloquium. Monografie Soteriologie a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia.

Další četné překlady františkánské literatury např.: Františkánská cesta pro dnešního člověka, Otec Pio z Pietrelciny – pohled do nitra stigmatizovaného kapucína, Antologie z listů světce z Pietrelciny - Duchovní odkaz otce Pia 1. – 3. díl, Sv. Antonín Paduánský.

Zakládající člen Institutu františkánských studií.

 

    

 

Oceněné osobnosti v roce 2006:

 

 

In memoriam:   P. Alois Moc OFM

Za celoživotní přínos pro rozvoj františkánské spirituality v našich zemích, za výuku v teologickém studiu Provincie sv. Václava OFM v období totality, dále za duchovní formaci sester mnoha kongregací III. řeholního řádu sv. Františka i členů SFŘ.

Cenu převzal provinciál bratří františkánů P. Jan Maria Vianney Dohnal OFM

 

 

 

In memoriam:   SM Eliška Pretschnerová OSF

Za celoživotní přínos pro rozvoj františkánské spirituality u nás i ve světě (byla zvolena jako členka byra pro řízení práce na novém znění řehole III. řeholního řádu sv. Františka za středoevropské a východoevropské země) a za mimořádné úsilí o uskutečňování reforem II. vatikánského koncilu v našich zemích. V roce 2001 byl započat beatifikační proces.

Cenu převzala provinční představená Školských sester sv. Františka České provincie SM Květa Vinklárková OSF

 

  

 

 

 

 

SM Ludmila Pospíšilová OSF

Za přínos pro rozvoj františkánské spirituality v našich zemích úsilím při založení a práci pro Institut františkánských studií.